Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Daň z nehnuteľností - hlásenie zmien (čiastkové daňové priznanie)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej nastala zmena v už podanom daňovom priznaní je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

 

Doklady:

  • Tlačivo Ministerstva financií -  je potrebné vyznačiť „čiastkové daňové priznanie“
  • kúpno – predajná zmluva alebo iný doklad o zániku vlastníctva k nehnuteľnosti


Poplatok:

bez poplatku

 

Lehota:

  • Lehota na podanie čiastkového priznania je do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia
  • Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.


Predpis:

  • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady